Friskt vårdat - Hälsan vunnen


MÅLSÄTTNING
Genom friskvård på arbetsplatsen stimuleras varje individ till att öka medvetenheten om sin nuvarande livsstil och hälsa. Genom att öka motivationen att ta Eget Ansvar för sig själv och sitt välbefinnande skapas förutsättningar för att arbetsgivaren och den anställde gemensamt arbetar för en trivsammare och effektivare arbetsmiljö. Ökat välbefinnande ger ökad effektivitet och stärkt företagsanda och därmed ökad lönsamhet.

Med friskvård menar vi alla aktiva åtgärder som vidtas för att befrämja hälsa. Centrala begrepp är aktiv-medverkan, reflekterande val samt förändringsarbete som process.
Vi arbetar med friskvård på grupp och individnivå men verkar också för att skapa förutsättningar för hälsa i er organisation.

Utgår vi från organisationsperspektivet handlar det om ledarskap, organisationsstruktur och tydliga mål. Ser vi till gruppnivå är det arbetsfördelning, trivsel och gemenskap som har stor påverkan. På individnivå handlar det om engagemang, hälsa och ork eller fysisk kapasitet.
 
Hälsa Eget Ansvar
Mässans Gata 10 Vån 7
402 24 Göteborg

Tel: 031-711 20 75

E-mail: info@halsaegetansvar.com 
Personuppgiftspolicy