Personuppgiftspolicy Hälsa Eget Ansvar


Vi tar integritets- och dataskyddsfrågor på största allvar och följer gällande lagar. Vi samlar in och hanterar personuppgifter för att kunna utföra våra uppdrag.
De personuppgifter som vi säkerställer och hanterar enligt GDPR är följande:
  • Namn, personnr, telefon och mail
  • Hälsoprofiler
  • Arbetsmiljöundersökningar

Detta sparas inom HPI-Nordic som vi har avtal med. Detta sparas så länge vi har avtal, därefter raderas allt.
Varje deltagare har också rätt och möjlighet att ta del av informationen och radera sina resultat.
Vi sparar för att varje deltagare ska kunna jämföra sina resultat och för att vi ska kunna följa uppdragsgivarens / företagets utveckling och statistik.

Under patientdatalagen
Hanterar vi också namn, personnummer, tel och mail för att kunna kalla till hälsoundersökningar och annan företagsvård. Detta lämnas ut till underleverantör, som är utförande av tjänsten. Vi har avtal med underleverantör eller samtycke av berörd person,
Även journaldokumentation vid Kbt-samtal och stresshantering.
Detta och sparas i minst 10 år.

Minnesanteckningar vid grupp eller trepartsamtal vid kris eller konflikthantering förstörs efter skriftlig redogörelse om vad som sagts.

Namnlistor/deltagarlistor inom utbildning och föreläsningar raderas efter avslutat uppdrag.

Vid uppdrag där företag är betalande lämnas ev. namn och datum för besök efter godkännande av berörd.
Inga andra personuppgifter lämnas ut.